خواص نخود

تقویت کننده حرارت غریزی وریه، تولید کننده خون صالح، کثیرالغذا، چاق کننده، مدر ادرار و حیض و عرق، ملین طبع و زیاده کننده شیر و منی می باشد. خوردن نخود با شیر تازه برای گرفتگی صدا که از خشکی باشد نافع است ولی ,اگر بیمار تب داشته باشد باید به جای شیر,از آب استفاده کند. […]

تقویت کننده حرارت غریزی وریه، تولید کننده خون صالح، کثیرالغذا، چاق کننده، مدر ادرار و حیض و عرق، ملین طبع و زیاده کننده شیر و منی می باشد.
خوردن نخود با شیر تازه برای گرفتگی صدا که از خشکی باشد نافع است ولی ,اگر بیمار تب داشته باشد باید به جای شیر,از آب استفاده کند.
اگر یک شب نخود را در سرکه خیسانده و صبح ناشتا بخورد و در آن روز چیزی دیگری میل نکند برای کشتن کرم معده مجرب است.
مصرف نخود برای تقویت کلی بدن وتقویت استخوانهامفید است.
همچنین نخود ومصرف نخودآب جهت تقویت جنسی در مردان مثمر ثمر است.