خواص چغندر

خواص چغندر: مزاج:گرم وخشک بهترین قسمت آن برگ آن است و ساقه های آن بهتر از ریشه آن است. گذاشتن دست وپا در آب پخته آن جهت ترک پا . ضماد آن با بابوره ارمنی, جهت رفع لک صورت . ضماد برگ خام آن نیز به همین منظور مفید وبا عسل کچلی و زگیل وجهت […]

خواص چغندر:

مزاج:گرم وخشک
بهترین قسمت آن برگ آن است و ساقه های آن بهتر از ریشه آن است.
گذاشتن دست وپا در آب پخته آن جهت ترک پا .
ضماد آن با بابوره ارمنی, جهت رفع لک صورت .
ضماد برگ خام آن نیز به همین منظور مفید وبا عسل کچلی و زگیل وجهت رویاندن مو مفید است .
زیاده روی در آن باعث دلپیچه .
مصلح آن, پختن با عدس است .
چغندر پخته مقداری از خاصیت خود را از دست می دهد.
آب چغندر برای شوره سر مفید و برای خون و معده مضر است.