خواص کاسنی?

خواص کاسنی:? مزاج:سرد وتر ۱٫تسکین دهنده صفرا و خون و تشنگی بوده و باید تازه و نشسته (شسته نشده)مصرف شود چون در اثر شستن جزئ لطیف آن از بین می رود. ۲٫برای بیماری های کبد و معده و طحال، باز کردن گرفتگی های عروق و احشاء تقویت کبد، تنقیه کلیه و مجاری ادراری مفید می […]

خواص کاسنی:?

مزاج:سرد وتر
۱٫تسکین دهنده صفرا و خون و تشنگی بوده و باید تازه و نشسته (شسته نشده)مصرف شود چون در اثر شستن جزئ لطیف آن از بین می رود.
۲٫برای بیماری های کبد و معده و طحال، باز کردن گرفتگی های عروق و احشاء تقویت کبد، تنقیه کلیه و مجاری ادراری مفید می باشد.
۳٫برای کبد گرم و سرد مفید بوده و هر چه تلخ تر باشد در رفع امراض کبد مفید تر است.
۴٫اگرآن را بجوشانند تا ساقه و برگ آن پاره شده و آب رقیق از آن جدا شود بعد با نبات یا ترشی مصرف کنند در تصفیه خون بی همتا است.
۵٫ضمادبرگ آن با سرکه جهت سردرد گرم و خشک مفید است.