خواص گزنه

لطیف کننده اخلاط لزج، تحلیل برنده ورم های سخت ، مدرادرار , حیض , شیروعرق، چاق کننده بدن و باز کننده انسداد کبد , طحال, فم رحم و تنقیه کننده ریه و معده می باشد. آشامیدن آب پخته آن, همراه با ماءالشعیر برای بیماریهای قفسه سینه مانند :تنگی نفس و دفع اخلاط لزج و غلیظ […]

لطیف کننده اخلاط لزج، تحلیل برنده ورم های سخت ، مدرادرار , حیض , شیروعرق، چاق کننده بدن و باز کننده انسداد کبد , طحال, فم رحم و تنقیه کننده ریه و معده می باشد.
آشامیدن آب پخته آن, همراه با ماءالشعیر برای بیماریهای قفسه سینه مانند :تنگی نفس و دفع اخلاط لزج و غلیظ از ریه ها مفید است.
ضماد کوبیده برگ آن بر بینی, باعث قطع خونریزی بینی می شود.
گزنه موجب کاهش فشار خون وباز کننده عروق میباشد وبرای کم کردن قند وکنترل دیابت مفید است.