خواص گندم

بهترین غذای افراد متعدل المزاج بوده و غذائیت آن زیاد و چاق کننده بدن و نیرو بخش است و موجب انسداد شده و برای کسانی که در رگ های بدن و دل و کبد و معده و .. تنگی دارند مضر می باشد. خوردن گندم تازه و خام مولد کرم معده می باشد. بهترین نان، […]

بهترین غذای افراد متعدل المزاج بوده و غذائیت آن زیاد و چاق کننده بدن و نیرو بخش است و موجب انسداد شده و برای کسانی که در رگ های بدن و دل و کبد و معده و .. تنگی دارند مضر می باشد.
خوردن گندم تازه و خام مولد کرم معده می باشد.
بهترین نان، نانی است که گندم سالم سفید رسیده تازه شسته که سبوس آن را به حد اعتدال (متوسط) جدا کرده، آرد کننده و خمیر نمایند و ورز دهنده و خمیرترش به ان اضافه نموده بگذارند بماند تا خمیر آن وراید و پف کند. سپس در تنوری با حرارت معتدل، آرام پخت نمایند.
نانی که گندم آن را نشسته و سبوس آن را نگرفته باشند سریع هضم می شودو به راحتی از معده خارج می شود. و مضعف بدن، مولد خون سوداوی، بواسیر ودر بعضی مزاج ها ملین است.
نانی که سبوس آن را به کلی گرفته باشند به سرعت از معده خارج شده و باعث انسداد کبدی و سنگ کلیه می شود.
نانی که سبوس آن را خوب (متوسط) گرفته باشند کثیر الغذا و مولد خلط متین و دیرهضم بوده، مصرف زیاد آن برای گرم مزاجان مضر می باشد. نان گندم تازه، خشک کننده رطوبت معده و جویدن آن برای کندی دندان موثر، چاق کننده و مقوی بدن است و خشک ان دیرهضم بوده باعث تشنگی می شود. نان حاوی شنبلیله، سیاه دانه و … اشتها آور بوده و باز کننده انسداد، خشک کننده رطوبت و تحلیل برنده ریاح می باشد.