خواص گوشت گاو

چاق کننده، تقویت کننده بدن و دیرهضم می باشد. خون غلیظ تولید کرده ,باعث ایجاد بیماری های سوداوی مانند سرطان، جذام، ورم طحال، بیماری های پوستی، وسواس، سیاتیک، بیماری های مفصلی و صعود بخارات غلیظ و بد بو به قلب و مغز و هم چنین زایمان زودرس می شود. بهترین نوع آن ,گوشت گاو زرد […]

چاق کننده، تقویت کننده بدن و دیرهضم می باشد.
خون غلیظ تولید کرده ,باعث ایجاد بیماری های سوداوی مانند سرطان، جذام، ورم طحال، بیماری های پوستی، وسواس، سیاتیک، بیماری های مفصلی و صعود بخارات غلیظ و بد بو به قلب و مغز و هم چنین زایمان زودرس می شود.
بهترین نوع آن ,گوشت گاو زرد و بهترین فصل خوردن آن, فصل بهار می باشد.

از کتاب تغذیه استاد غلامرضاکردافشاری