خواص گیاهان‌دارویے

#شیرین‌بیان ? «شیرین بیان» براےسلولهاے سرطانےاثر مهارکنندگےداردوتقویت کننده سیستم ایمنےبدن است.همچنین برای درمان سرماخوردگےسرفه وآنفلونزااثرات مفیدےدارد.در درمان مشکلات معده به کار میر

#شیرین‌بیان ?
«شیرین بیان» براےسلولهاے سرطانےاثر مهارکنندگےداردوتقویت کننده سیستم ایمنےبدن است.همچنین برای درمان سرماخوردگےسرفه وآنفلونزااثرات مفیدےدارد.در درمان مشکلات معده به کار میر