داروی قلب :(شماره ۳۱۴۱۷)

داروی_قلب قسمت۱⃣ تاریخ:۹۵/۸/۱۱ شماره:۳۱۴۱۷ به سیر آبلیمو? اضافه کنیم که که به آن نضج بدهد وبشکند وچون میخواهیم حرکت بهش بدیم عسل? بهش اضافه میکنیم و چون میخواهیم ماده رو به سمت قلب❤️ بفرستیم زعفران را به آن اضافه میکنیم. پس یک خمیر درست میکنیم که آبش آبلیمو هست، ماده غلیظش سیرهست. هر چه این […]

داروی_قلب
قسمت۱⃣
تاریخ:۹۵/۸/۱۱
شماره:۳۱۴۱۷

به سیر آبلیمو? اضافه کنیم که که به آن نضج بدهد وبشکند
وچون میخواهیم حرکت بهش بدیم عسل? بهش اضافه میکنیم
و چون میخواهیم ماده رو به سمت قلب❤️ بفرستیم زعفران را به آن اضافه میکنیم.
پس یک خمیر درست میکنیم که آبش آبلیمو هست، ماده غلیظش سیرهست. هر چه این ترکیب مثلا۳ ، ۷ ، ۱۳ بماند خاصیتش بیشترمیشه.
♻️ پس سیر۷ ساله و ۱۴ ساله اینجور درست کنید که درمان کننده قلب هست.

استاد خیراندیش
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrwww.ehyayetebeslami.com