درمان بیماریها با زالو (بیماری بهجت)

بر گرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی استاد طالقانی درمان بیماریها بازالو( بیماری بهجت زالو درمانی پشت گوش سپس ۲۰ تا۲۵ روز بعد روی دستها و ۲۰ تا ۲۵ روز بعد روی پاها سپس سه ماه صبر شود آنگاه در سه نوبت به فاصله هر ۲۰ تا ۲۵ روز یکبار فقط روی پاها […]

بر گرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی استاد طالقانی

درمان بیماریها بازالو( بیماری بهجت

زالو درمانی پشت گوش سپس ۲۰ تا۲۵ روز بعد روی دستها و ۲۰ تا ۲۵ روز بعد روی پاها سپس سه ماه صبر شود آنگاه در سه نوبت به فاصله هر ۲۰ تا ۲۵ روز یکبار فقط روی پاها
کاری از مجموعه احیای طب سنتی و اسلامی و موسسه پرتو سبز هستی با نظارت استاد طالقانی

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ