درمان بیماریها با زالو (ترک اعتیاد)

درمان بیماریها با زالو(ترک اعتیاد) برگرفته ازکتاب آشنایی وآموزش زالو درمانی استاد طالقانی ترک اعتیاد یک دوره ی کامل زالو درمانی بارعایت فاصله(پشت گوشها،دستها،پاها)ودرصورت نیاز،تکرارآن. زالودرمانی باتوجه به تأثیرمناسب به خروج موادمضر ولایروبی کانال ها ورگ ها ومویرگ ها وکل بدن ازمواد اعتیاد آور،وابستگی فرد را به اعتیاد کاهش خواهد داد ودرکاهش درد ناشی ازترک […]

درمان بیماریها با زالو(ترک اعتیاد)

برگرفته ازکتاب آشنایی وآموزش زالو درمانی استاد طالقانی

ترک اعتیاد

یک دوره ی کامل زالو درمانی بارعایت فاصله(پشت گوشها،دستها،پاها)ودرصورت نیاز،تکرارآن.

زالودرمانی باتوجه به تأثیرمناسب به خروج موادمضر ولایروبی کانال ها ورگ ها ومویرگ ها وکل بدن ازمواد اعتیاد آور،وابستگی فرد را به اعتیاد کاهش خواهد داد ودرکاهش درد ناشی ازترک آن ،مؤثراست.

کاری از مجموعه احیای طب سنتی واسلامی و مؤسسه پرتو سبز هستی با نظارت استادطالقانی
https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ