درمان بیماریها با زالو (ضعف حافظه)

درمان بیماریها با زالو:ضعف حافظه ضعف حافظه: زالو پشت گوش+۱۰ پشت دست و تکرار پشت گوش مطلب فوق برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی استاد طالقانی


درمان بیماریها با زالو:ضعف حافظه

ضعف حافظه:
زالو پشت
گوش+۱۰
پشت دست و تکرار پشت گوش

مطلب فوق برگرفته از کتاب آشنایی و آموزش زالو درمانی استاد طالقانی