درمان زگیل تناسلی مردان تاریخ ۹۵/۸/۱۲

? درمان زگیل_تناسلی مردان تاریخ:۱۳۹۵/۸/۱۲ شماره:۳۱۴۱۷ ۱- شبی یک لیوان سرکه انگبین طبق دستور به مدت ۴ ماه….. ۲- گذاشتن ضماد سرکه و سیاهدانه نیم کوب بر روی آن . ۳- کیسه کشیدن محل زگیل و سپس شستن آن با سرکه به مدت ۱۰ الی ۱۴ روز.‍ ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. کانال رسمی استادطالقانی??

? درمان زگیل_تناسلی مردان

تاریخ:۱۳۹۵/۸/۱۲

شماره:۳۱۴۱۷

۱- شبی یک لیوان سرکه انگبین طبق دستور به مدت ۴ ماه…..

۲- گذاشتن ضماد سرکه و سیاهدانه نیم کوب بر روی آن .

۳- کیسه کشیدن محل زگیل و سپس شستن آن با سرکه به مدت ۱۰ الی ۱۴ روز.‍

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

کانال رسمی استادطالقانی??