درمان عرق سوز?

?نسخه درمانی عرق سوز از استاد طالقانی: درمان عرق سوز: ۱_موقتا سعی کنید کمتر فعالیت داشته باشید. ۲_لباس زیر نرم وپارچه نخی داشته باشید. ۳_ روغن زیتون و آبلیمو طبیعی را بمقدار مساوی مخلوط کنید صبح, ظهر وشب با پنبه به روی محل عرق سوز والتهاب به آرامی بمالید. اگر کمی سوزش داشت طبیعی است. […]

?نسخه درمانی عرق سوز از استاد طالقانی:
درمان عرق سوز:
۱_موقتا سعی کنید کمتر فعالیت داشته باشید.
۲_لباس زیر نرم وپارچه نخی داشته باشید.
۳_ روغن زیتون و آبلیمو طبیعی را بمقدار مساوی مخلوط کنید صبح, ظهر وشب با پنبه به روی محل عرق سوز والتهاب به آرامی بمالید.
اگر کمی سوزش داشت طبیعی است.
۴_ روزانه کمی آب زرشک را با آب رقیق کنید ومیل کنید.