دهان و دندان

? میڪروب‌هاےدهان ودندان ازقندوشڪرتغذیه می‌ڪنند. ❗️بعدازسؤءمزاجهاےمعده،قــندوشڪر عمده‌ترین عامل پوسیدگی دندان است ڪه درنهایت موجب تخریب میناے دندان‌هامی‌شود. ➣ @Ostadtaleghani ⚜ ✅منبع:اصلاح سبک زندگی

? میڪروب‌هاےدهان ودندان ازقندوشڪرتغذیه می‌ڪنند.
❗️بعدازسؤءمزاجهاےمعده،قــندوشڪر عمده‌ترین عامل پوسیدگی دندان است ڪه درنهایت موجب تخریب میناے دندان‌هامی‌شود.
➣ @Ostadtaleghani ⚜
✅منبع:اصلاح سبک زندگی