رفع تیرگی بدن کمتر از هفت روز

رفع_تیرگی_بدن_در_کمتر_از _۷_روز تاریخ:۹۵/۷/۱۰ شماره:۳۱۳۶۶ ?زانو ?آرنج ?زیر بغل ? ترکیبی از سدررا بصورت ضماد با کمی آب یا سرکه مخلوط کرده وروزی نیم ساعت هرسه روز یکبارتا۷جلسه روی موضع تیره بگذارید ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی?? www.ehyayetebeslami.com

رفع_تیرگی_بدن_در_کمتر_از _۷_روز
تاریخ:۹۵/۷/۱۰
شماره:۳۱۳۶۶

?زانو
?آرنج
?زیر بغل
? ترکیبی از سدررا بصورت ضماد با کمی آب یا سرکه مخلوط کرده وروزی نیم ساعت هرسه روز یکبارتا۷جلسه روی موضع تیره بگذارید
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com