ریزگردها؛ سلاحی سرد برای قتل عام و جمعیت زدایی

ریزگردها؛ سلاحی سرد برای قتل عام و جمعیت زدایی http://www.haadi.ir/News/513/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/?id=513 ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

ریزگردها؛ سلاحی سرد برای قتل عام و جمعیت زدایی
http://www.haadi.ir/News/513/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/?id=513

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com