سیاست های زنانه

سیاست های زنانه شوهرتان رابه خاطر اشتباهاتش سرزنش نکنیدو دائماً تصمیماتش را به باد انتقاد نگیرید. آقایون خانمی را میخواهند که منطقی باشد، در شرایط عصبانیت خود را کنترل کرده و با بحث منطقی به دعوا خاتمه دهد. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

سیاست های زنانه

شوهرتان رابه خاطر اشتباهاتش سرزنش نکنیدو دائماً تصمیماتش را به باد انتقاد نگیرید.
آقایون خانمی را میخواهند که منطقی باشد،
در شرایط عصبانیت خود را کنترل کرده و با بحث منطقی به دعوا خاتمه دهد.

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com