سیاه کردن موی سر (شماره ۳۱۱۲)

سیاه کردن موی سر ????? تاریخ:۹۵/۳/۱۸ شماره:۳۱۱۲ ?- ضماد تخم مورد برای سیاه کردن موی سر خیلی نافع است (روزانه ۵ مثقال از تخم آنرا جوشانده، شیره آن را به سر بمالند.) ?- بادنجان پخته که بر سر ببندند موی سر را سیاه سازد. ?- مداومت در خوردن والک (سبزی خوردنی) سبب ریزش موی سفید […]

سیاه کردن موی سر
?????
تاریخ:۹۵/۳/۱۸
شماره:۳۱۱۲

?- ضماد تخم مورد برای سیاه کردن موی سر خیلی نافع است (روزانه ۵ مثقال از تخم آنرا جوشانده، شیره آن را به سر بمالند.)

?- بادنجان پخته که بر سر ببندند موی سر را سیاه سازد.

?- مداومت در خوردن والک (سبزی خوردنی) سبب ریزش موی سفید و در آمدن موی سیاه بجای آن است.

?- ضماد شقایق (لاله) با پوست سبز گردو، جهت سیاه کردن موی سر مجرب است.

?- رنگ کردن موی سر با توت سیاه و شاه توت پیاز مو را تقویت کرده و کم کم موهای سفید را از بین برده و به جای آن موی سیاه می روید.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com