شرح هدایه المتعلمین استاد حکیم خیراندیش :جلسه ۱۵

?تدریس طب ایرانی اسلامی شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین ?مدرس: استاد حکیم خیراندیش ?جلسه: پانزدهم ????????? ?متن کتاب: امّا انواع‏ خون جهار نوع بوذ: ?یکى معتدل و این آن خون بوذ کموافق مزاج هر شخص بوذ از حیوان و موافق مزاج مردم بوذ و برن سرخ بود ?۲) و بقوام معتدل بوذ و روشن بوذ […]


?تدریس طب ایرانی اسلامی
شرح اجتهادی کتاب هدایه المتعلمین
?مدرس: استاد حکیم خیراندیش
?جلسه: پانزدهم
?????????
?متن کتاب:

امّا انواع‏ خون جهار نوع بوذ:
?یکى معتدل و این آن خون بوذ کموافق مزاج هر شخص بوذ از حیوان و موافق مزاج مردم بوذ و برن سرخ بود

?۲) و بقوام معتدل بوذ و روشن بوذ و ببوى خوش بوذ.

?شرح استاد:
پس خون معتدل ، خوشبو ، قرمز و شفاف است . در اینجا گرمی اش را نگفت . گرمی اش هم معتدل است .

?متن کتاب:
و خون صفرائى بقوام تنک بوذ و برنک سرخى بوذ که بزردى زند و با کفک بسیار بوذ و سوزان بوذ و دیر فسرذ و ببوى کریه بوذ و سخت روشن بوذ.

?شرح استاد:
تنک یعنی رقیق تر نسبت به خون دم . سوزان یعنی داغ . بویش نسبت به بوی خون کریه است .

?متن کتاب:
و خون بلغمى برنک لعل بوذ و بقوام بوقت فصد کردن تنک بوذ و لکن زوذ بفسرد و سطبر کردد جن پنیر تازه و کم‏بوى بوذ مکر بوسیذه بوذ یا گنده کشته جنانک بتبهاى بلغمى بوذ

? شرح استاد:
خون بلغمی اولش که جاری می شود خیلی جاری است ولی سریع منعقد می شود مثل آب پنیر و ماست که منعقد می شود و می بندد. بو ندارد ولی وقتی منعقد شد و پوسید بدبو می شود و بوی ترشیدگی می دهد .

?متن کتاب:
و جن بباشد بطشت از وى‏ آبى سبید و روشن بکشایذ جنانک باستسقا لحمى بوذ و تیره بوذ و بدان ماند کوئىّ نشاسته بمعصفر آبه تنک کرده‏اى و ببسوذن سرد بوذ.

?شرح استاد:
مثل کاسه ی حجامت که یک لایه ی آب در کنارش می اندازد .

?بلغم زائد را با آمپول های بزرگ ، یک ماده ی غلیظ را خارج می کنند و چند ماه بعد دوباره تولید می شود .

♻️یک بچه ی شکم گنده پیش من آوردند . من حمام روغن سیاهدانه داده بودم ، مادرش گفت که یک سوم کاهش حجم پیدا کرده . ادرارش هم زیاد شده بود. چون مجاری دفعی ، سرد شده بود باعث شده بود که این آب از مجاری دفع نمی شده و در بین بافت ها انباشت شده بود و آب آورده بود .

✅اگر نگاه جامع نگر و نگاه خلطی و نقش و توسعه ی خلط در سراسر اندام ها داشته باشیم به راحتی می توانیم بیماری را درمان کنیم .

?هر کسی بود او را به تندی های زیاد می بست ولی من چون ساده درمان هستم ، رطوبت انباشته شده را با روغن سیاهدانه درمانش کردم .

?اگر چاقی شکم از دم باشد باید خون رسانی به آن ناحیه را کم کرد ، مثلا آن قسمت چاق را ببندیم که خون رسانی به آن قسمت کاهش پیدا کند تا لاغر شود .

?هیدرو.. همان بلغم انباشته شده است که طب جدید لوله می گذارد . ولی ما مخزن را خشک می کنیم . حجامت گرم کتف می دهیم که بلغم را تبدیل به دم می کند و این گرمی به تدریج لاغرش می کند .

?متن کتاب:
و خون سودائى بقوام سطبر بوذ و کنده بوذ و برنک سیاه بوذ و زود فسرذ و اگر بدست بمالى یا به آب بشوئى لیفها بینى اندر وى مانند ابریشم تافته و جن بنهى زمانى از وى آب کشایذ کبود جن نیل و ببسوذن سرذ بود مکر کسوخته بود یا از احتراق اخلاط آمذه بوذ و این‏ جهار گونه یا سوخته بوذ یا ناسوخته‏ اکر سوخته بوذ بقوام سطبر بود و تیره و گنده بوذ و ببسوذن سوزان بوذ و لون هر یکى از لون خویش کیاذ کردیم سیاه‏تر بوذ. اینک اصناف خون بدین قیاس بوذ بمثال‏ و اگر خواهى انواع گوى‏.

?شرح استاد:
خون سودایی سفت و فشرده و بو دارد و ته مانده ی لزجی می ماند .

?چون سرد و خشک است اگر یک مقدار بگذاری به سردی اش جدا می شود .

?اگر سودای سوخته باشد دیگر با لمس سرد نیست .

♻️تا اینجا تفاوت سودای طبیعی با ناطبیعی بیان کرد که از اخلاط دیگر پدید می آید .

?لمس آن ها یکی گرم و دیگری سرد است .
?ولکن در رنگ و غلظت و ستبری اش مشترک است .
?پس اختلاف زمینه ی سوداها را از اختلاف در لمس می فهمیم که سودای ناشی از سوختن اخلاط دیگر گرم است .

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی و استفاده از تدریس اساتید ???

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg