شهریور

تاریخ:۱۳۹۵/۵/۲۵ شماره:۳۱۳۰۰ ???????ا آخرین ماه تابستان ‘آب’ است. ۳۱روز(۲۳مرداد-۲۲شهریور) افزایش بادهای گرم مسموم. (مانند گسترش بیماری وبا) زکام در شب زیاد می شود. (رفع زکام با مصرف خیار) و با وزیدن باد شمال، باید: مزاج را با خوردن سردی، و خوردن تری اصلاح نماید. لبنیات با مصلحش مفیدست. از جماع کردن دوری کنید. از خوردن […]

تاریخ:۱۳۹۵/۵/۲۵

شماره:۳۱۳۰۰
???????ا
آخرین ماه تابستان ‘آب’ است.
۳۱روز(۲۳مرداد-۲۲شهریور)
افزایش بادهای گرم مسموم.
(مانند گسترش بیماری وبا)
زکام در شب زیاد می شود.
(رفع زکام با مصرف خیار)
و با وزیدن باد شمال، باید:
مزاج را با خوردن سردی،
و خوردن تری اصلاح نماید.
لبنیات با مصلحش مفیدست.
از جماع کردن دوری کنید.
از خوردن مسهل بپرهیزید.
ورزش و سختی را کم کنید.
عطر سرد استشمام نمایید.
??✨???✨ا
رساله ذهبیه منسوب امام رضا ع