شیوه همسرداری

‍ (http://axnegar.fahares.com/axnegar/N7X6WCurfTIPfF/1136753.jpg) ♡•❦•♡•❦•♡ ❦•♡•❦ ♡•❦ ❦• ♡ #آداب‌همـسـࢪدارے  ? @ostadtaleghani ? #شۅهـرباڪلاس ?? ?‌ با زنـٺ شوخی ڪن… سر بہ سرش بگذار … از غذایش بچش… از دستپختش تعریف ڪن… ۅ بدان ڪه اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری آسمان خدا به زمین نمی آید…! . آخر می دانی؟ او همان دختر رویاهاے […]

‍ (http://axnegar.fahares.com/axnegar/N7X6WCurfTIPfF/1136753.jpg) ♡•❦•♡•❦•♡
❦•♡•❦
♡•❦
❦•

#آداب‌همـسـࢪدارے  ?
@ostadtaleghani ?
#شۅهـرباڪلاس ??

?‌ با زنـٺ شوخی ڪن…
سر بہ سرش بگذار …
از غذایش بچش…
از دستپختش تعریف ڪن…
ۅ
بدان ڪه اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری
آسمان خدا به زمین نمی آید…!
.
آخر می دانی؟
او همان دختر رویاهاے دیروزٺ ?? است
ڪه به آشپز خانہ‌ زندگی امروزت آمده…!
باور ڪن بدون او
اجاق خانه ات حسابی ڪور ڪور است !!!
@Ostadtaleghani
بسته جامع #همسردارے ?
Www.ehyayetebeslami.com

•❦
♡•❦
❦•♡•❦
♡•❦•♡•❦•♡