عامل ایجاد سنگ کلیه

sk’ ✅شکر عامل ایجاد سنگ کلیه و سنگ مثانه است و همچنین شکر باعث باریک شدن رگهای خونی و در نهایت سکته می شود. ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebe

photo_2016-10-05_14-14-15sk’
✅شکر عامل ایجاد سنگ کلیه و سنگ مثانه است
و همچنین شکر باعث باریک شدن رگهای خونی و در نهایت سکته می شود.
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebe