غمز چیست؟

شرح روشهای درمانی اصیل سنتی ایرانی از استاد طالقانی: غمز ( رگ گیری) غمز جزو روشهای در مانی است که در طب سنتی ایران بکار می رود. غمز : همان فشار هوشمند  بر نقاط خاص بدن با هدف درمان بیمار را گویند که بیشتر با دست(گاهی با چوب و …) انجام می شود و برای درمان  […]

طب-سنتی

شرح روشهای درمانی اصیل سنتی ایرانی از استاد طالقانی:

غمز ( رگ گیری)

غمز جزو روشهای در مانی است که در طب سنتی ایران بکار می رود.

غمز :

همان فشار هوشمند  بر نقاط خاص بدن با هدف درمان بیمار را گویند که بیشتر با دست(گاهی با چوب و …) انجام می شود و برای درمان  حدود ۶۰ نوع بیماری مانند:

بیماری های عضلانی ، اسکلتی ، دیسکها ، سر درد ها ، دردهای گردن ، فقرات ، شانه ، درد باسن ، سیاتیک و… استفاده می شود.

جالب اینکه در غمز نیازی به استفاده از روغن نیست  چون تاثیر حرکتی ماساژی کم خواهد شد وحتی بیمار باید ملبس باشد تا اتصال بین دست و بدن ایجاد نگردد که حرکت را نامطلوب میکند.

لذا ابزار غمز ابتدایی و کم هزینه است.

فلسفه غمز

از دیدگاه غمز بدن انسان یک حلقه عصبی است و این جریان عصبی در طول بدن از مغز و نخاع و تمامی اندام ها به شکل یک حلقه در حرکت است.

بدن انسان که از مغز دستور میگیرد به دست و پا ها میرسد و سپس بازگشتی هم بسمت مغز دارد.

لذا هدف در غمز, را ه اندازی جریان عصبی و آزاد سازی آنست.