فایل صوتی از استاد طالقانی :بسیار مفید در خصوص تدابیر ماه رمضان.

?فایل صوتی از استاد طالقانی ?بسیار مفید در خصوص تدابیر ماه رمضان.??? ?تدابیر افطار. سحر‌. تشنگی های مفرط.سردردها وضعف ها. ?روزه برای سال اولی ها و افرادیکه بنیه ضعیف دارند. ?افطار دومرحله ای و چگونگی تنظیم سحر. تدابیر ورود به ماه رمضان و… ?جهت دانلود فایل کلیک کنید??

?فایل صوتی از استاد طالقانی

?بسیار مفید در خصوص تدابیر ماه رمضان.???
?تدابیر افطار. سحر‌. تشنگی های مفرط.سردردها وضعف ها.

?روزه برای سال اولی ها و افرادیکه بنیه ضعیف دارند.

?افطار دومرحله ای و چگونگی تنظیم سحر. تدابیر ورود به ماه رمضان و…

?جهت دانلود فایل کلیک کنید??