تذکر صوتی از استاد طالقانی در خصوص ضرورت همت در فراگیری و انتشار طب ایرانی اسلامی در کشور