فرمایشات حضرت علامه حسن زاده آملی در قبل از نطفه گذاری وبارداری