لاغری

#‍ تغذیـــــه لاغرے ☘ پزشکان معتقدندهرچه فرد آرامتر غذا بخوردزودتراحساس سیری می‌کندوبه همین خاطر، کم غذاخوردنش سبب لاغر شدنش میشود. ?مورد تائید استادطالقانی ➣ @Ostadtaleghani ?

#‍ تغذیـــــه
photo_2016-08-29_00-00-06لاغرے
☘ پزشکان معتقدندهرچه فرد آرامتر غذا بخوردزودتراحساس سیری می‌کندوبه همین خاطر، کم غذاخوردنش سبب لاغر شدنش میشود.

?مورد تائید استادطالقانی
➣ @Ostadtaleghani ?