لامپهای کم مصرف اشعه ماورا بنفش_استاد روازاده

دکتر روازده?? ?اشعه ماورا بنفش لامپهای کم مصرف بسیار خطرناک بوده وبیماری‌های پوستی و چشمی را برای افراد به دنبال دارد❌ ?و بخار جیوه آن،موجب بروز بیماری‌های عصبی وسرطان می شود

دکتر روازده??

?اشعه ماورا بنفش لامپهای کم مصرف بسیار خطرناک بوده وبیماری‌های پوستی و چشمی را برای افراد به دنبال دارد❌
?و بخار جیوه آن،موجب بروز بیماری‌های عصبی وسرطان می شود