لایفوسیت

استادطالقانی: یک علفکش است وباسرچ ساده اینترنتی می یابید. چقدرعوارض دارد. این توطئه هابرعلیه نمک هدفمنداست نمک طبیعی بقول روایات سرشار از خواص است اماآنرا طب کلاسیک تحریم میکند ⛔️ افشای اسناد جدید از حمله مستقیم راکفلر به غذای مردم ایران : ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

استادطالقانی:
یک علفکش است وباسرچ ساده اینترنتی می یابید. چقدرعوارض دارد.
این توطئه هابرعلیه نمک هدفمنداست
نمک طبیعی بقول روایات سرشار از خواص است اماآنرا طب کلاسیک تحریم میکند
⛔️ افشای اسناد جدید از حمله مستقیم راکفلر به غذای مردم ایران :

?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com