محصولات دست کاری شده

‍ سازمان گرین پیس در این آگهی به مردم هشدار میدهد که از محصولات دستکاری شده استفاده نکنند چون در دی ان ای آنها، ژنهایی از حشرات وجود دارد ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ سازمان گرین پیس در این آگهی به مردم هشدار میدهد که از محصولات دستکاری شده استفاده نکنند چون در دی ان ای آنها، ژنهایی از حشرات وجود دارد
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com