مربای هویج

مربای هویج به غایت افزاینده قوای جنسی و مقوی احشا، رحم و هاضمه است و در بدن تولید خلط سالم میکند. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

مربای هویج به غایت افزاینده قوای جنسی و مقوی احشا، رحم و هاضمه است و در بدن تولید خلط سالم میکند.

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com