مزاج شناسی کاربردی استاد طالقانی جلسه ۱۰

?تدریس: مزاج شناسی کاربردی ?مدرس: استاد طالقانی ?جلسه: دهم ??????????? ?دل گرم(قلب گرم): ?نبض و نسف (قبض و بسط ضربان قلب یعنی همان کشش و رانش ) هر دو عظیم باشد و سریع و متواتر. مرد (فرد صاحب نبض)شجاع باشد و نشاط کار کردن دارد و هیچ کسلانی(تنبلی) نکند و اگر سخت گرم باشد (صفرا […]

?تدریس: مزاج شناسی کاربردی
?مدرس: استاد طالقانی
?جلسه: دهم
???????????

?دل گرم(قلب گرم):

?نبض و نسف (قبض و بسط ضربان قلب یعنی همان کشش و رانش ) هر دو عظیم باشد و سریع و متواتر.
مرد (فرد صاحب نبض)شجاع باشد و نشاط کار کردن دارد و هیچ کسلانی(تنبلی) نکند و اگر سخت گرم باشد (صفرا وحرارت قلب بیش از حد زیاد باشد)شتاب زده باشد(فرد عجولی است) و متهور و زود خشم گیرد و سینه پهن باشد و بر سینه و حوالی آن موی بسیار دارد و اگر با پهنی سینه سر کوچک باشد نشان درست است(نشان آن است که) برآنکه مزاج دل سخت گرم است .

?تنگی سینه با بزرگی سر نشانِ درست است بر آنکه مزاج دل سرد است و هرگاه که سینه و سر هر دو در خور یکدیگر باشند(یعنی سینه وسر متعادل باشند نه مانند بالا بزرگ و کوچک ) اعتماد بر نشانهای دیگر باشد (یعنی علائمی که در بالا ذکر گفته شد صحیح است)و هر گاه که دل گرم باشد همه تن گرم باشد مگر که مزاج جگر (کبد)سرد باشد و با دل برابری کند تا با گرمی دل تن گرم نباشد.

?دل سرد:
نبض صغیر باشد و متفاوت (ناهماهنگ در قوت و ضعف و در نظم) و نفس (تنفس) همچنان باشد و مرد بد دل و اندر کارها کسلان (تنبل) باشد و سینه از موی برهنه (کم مو) و فربه (سینه چاق) باشد و هرگاه که دل(قلب) سرد باشد همه تن سرد بود مگر که جگر (کبد)گرم بود و با سردی دل برابری کند.(یعنی اگر دل گرم باشد و جگر سرد دل وقلب گرم موجب مهار سردی کبد وجگر میشود)

?دل خشک:
نبض صلب (محل نبض سخت و سفت) باشد و مرد آهسته (آرام) باشد و اگر خشم گیرد دشوار خشنود شود و لجوج باشد و همه تن نیز خشک باشد اگر تری جگر با خشکی دل برابری نکند.
(اگر جگر رطوبت داشته باشد موجب مهار خشکی قلب میگردد).

?دل تر:
نبض نرم باشد(محل نبض نرم باشد) و مرد زود از هر کاری متغیر شود (در کارها عزم و اراراده قوی ندارد) و زود خشمگین گردد و زود ساکن شود و همه تن نرم باشد اگر خشکی جگر با تری دل برابری نکند.

?دل گرم و خشک:
نبض صلب(سخت وسفت) باشد و عظیم(درشت) و سریع و متواتر(پشت سر هم) و نفس(تنفس) نیز همچنان باشد و بر سینه و حوالی آن موی بسیار باشد و مرد اندر همه کارها سبک باشد(تند و تیز) و جلد (چابک) و لجوج و زود خشم گیرد و دیر ساکن شود و همه تن گرم باشد و هر گاه که سینه پهن باشد و دل گرم و خشک نفس اندر عظم و سرعت و تواتر از حد بیرون باشد.

?دل گرم و تر:
نبض و نفس هر دو عظیم باشد و سریع و متواتر (معتدل است) نباشد و سبکی و جلدی(سریع بودن و سرعت داشتن) اندر کارها از مزاج گرم و خشک کمتر باشد و موی بر سینه لختی کمتر باشد و زود خشم گیرد و زود ساکن شود.

?دل سرد و تر:
نبض نرم باشد و مرد بد دل (بدبین)و کسلان باشد و بر سینه موی ندارد و سازنده (اهل سازش) باشد و لجاج دشمن دارد(لجبازی ندارد یعنی با لجبازی دشمن است).

?دل سردو خشک:
نبض صلب(محل نبض سفت وسخت ) باشد و صغیر(کوچک) و نفس(تنفس) معتدل باشد و بر سینه موی نباشد و کسلانی بدان اندازه نباشد که مزاج سرد و تر (مانند مزاج سرد و تر تنبلی ندارد) و لختی(مقداری) سبکبار باشد لیکن بسی جلد (خیلی چابک) نباشد و اندر وی نشاطی نباشد و خشم کمتر گیرد و اگر وقتی خشم گیرد کینه آن با وی بماند.

?اندر شناختن مزاج های جگر:

?جگر گرم:

گفتیم که رگهایی که از جگر رستست(رگهایی که از جگر سرچشمه میگیرد) آن را «اورده» گویند.

هرگاه که مزاج جگر گرم باشد اورده(اورده نام رگ مذکور میباشد) فراخ باشد و صفرا بسیار تولید کند و خون گرم باشد و همه اندامها نیز گرم باشد اگر دل سرد با وی برابری نکند و اندر سالهای کهولت سودا تولید کند و بر شکم خاصه بر نیمه راست، موی بیشتر باشد.

?جگر سرد :
اورده تنگ باشد و باریک و رطوبت اندر وی بسیار باشد و خون خشک باشد.

?جگر تر:
خون بسیار باشد و اورده نرم و همه اندامها نیز نرم باشد اگر خشکی دل با او برابری نکند.

?جگر گرم و خشک :
موی بر شکم بسیار باشد و خون سخت غلیظ باشد و اندک و صفرا بسیار تولید کند زیادت از همه مزاج ها و اندر کهلی (پیری )سوداوی شود و اورده فراخ باشد و صلب و همه اندامها همچنین باشد و بدانکه حرارت دل با سردی جگر برابری تواند کرد و سردی دل با گرمی جگر برابری تواند کرد و لیکن تری دل با خشکی جگر برابری نتواند کرد.(نکته مهم)

?جگر گرم وتر:
خون این مزاج از خون همه مزاج ها زیادت (بیشتر)باشد و لختی (مقداری)موی کمتر از مزاج گرم و خشک باشد و رگها غلیظ باشد و همه اندامها گرم و نرم باشد و کیموسهای بد بسیار تولید کند وبسیار بیماری باشد و هرگاه که گرمی بر تری غلبه دارد کیموس بد کمتر باشد.

?ادامه تدریس در صفحه دوم:

✅کاری از موسسه پرتو سبز هستی

?عضویت در تنها کانال جامع آموزشی طب ایرانی اسلامی
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

?جگر سرد وتر:
حوالی جگر و شکم از موی برهنه باشد و خون با رطوبت آمیخته باشد و اورده باریک باشد و اندامها سرد باشد اگر حرارت دل غلبه نکند.

?جگر سرد و خشک:
خون اندک تولید کند و اورده باریک باشد و حوالی جگر و شکم از موی برهنه باشد و اندامها سرد باشد اگر حرارت دل غلبه نکند و ا… اعلم.

♻️تذکر:

?الف: شاید درک این ادبیات برای برخی عزیزان کمی مشکل باشد.
اما برای فردیکه علاقمند این علوم است راهی جز فراگیری این نوع ادبیات نیست تا بتواند توان هضم‌ادبیات کهن را داشته باشد.

?ب: حقیر در حد امکان سعی در ترجمه کلمات در پرانتزها داشته ام و از ترجمه لغات بصورت مکرر خودداری نمودم.
یعنی کلماتی که در سطور بالا ترجمه ان تقدیم شد در بقیه متن از ترجمه مجدد آن خودداری گردید.

?ج: این جلسات مزاج اعضاء یعنی جلسه قبل،این جلسه و جلسه بعد جهت اطلاعات عمومی عزیزان میباشد و شامل سوالات امتحانی نمیباشد.

التماس دعا
طالقانی

✨کاری از موسسه پرتو سبز هستی ✨

✅عضویت در تنها کانال جامع آموزشی طب ایرانی اسلامی

 

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg