مزاج شناسی کاربردی استاد طالقانی جلسه: ۱۱

تدریس: مزاج شناسی کاربردی ?مدرس: استاد طالقانی ?جلسه: یازدهم (جلسه آخر) ????????? ✅بلطف خدا این جلسه، جلسه آخر تخصصی مزاج شناسی میباشد. ?به امید خدا در آینده برای اولین بار مزاج شناسی تحلیلی تقریبا بصورت فوق تخصصی و بصورت کلیپهای تصویری کوتاه را در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ?اندر شناخت مزاج های معده: ?معده […]

تدریس: مزاج شناسی کاربردی
?مدرس: استاد طالقانی
?جلسه: یازدهم (جلسه آخر)
?????????

✅بلطف خدا این جلسه، جلسه آخر تخصصی مزاج شناسی میباشد.

?به امید خدا در آینده برای اولین بار مزاج شناسی تحلیلی تقریبا بصورت فوق تخصصی و بصورت کلیپهای تصویری کوتاه را در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

?اندر شناخت مزاج های معده:

?معده گرم:
گواریدن (قدرت گوارش) طعام بیش از آرزو(اشتهاء) باشد و طعام ها که اندر دیگر معده ها دیر گوارد (هضم میشود) اندر این معده زود گوارد و طعام ها که اندر معده های دیگر زود گوارد اندرین معده بسوزد و دردناک شود و باشد که درد سر گیرد.
(یعنی از شدت قوت گرما خوراکی هاییکه در معده های دیگر دیر هضم میشود یا هضم نمیشود در معده های گرم زود هضم میشود مثلا گوشت بز در معده های معمولی دیر هضم میشود اما معده های گرم به راحتی آنرا هضم میکنند و برخی خوراکی های لطیف که در معده های معمولی به راحتی هضم میشود در معده های گرم از شدت حرارت بالا میسوزد و تبدیل به خلط ناصالح میشود و از شدت تولید خلط ناصالح صفرا معده در میگیرد و بعلت غلبه گرما و صعود این حرارت بسمت کاسه سر ومغز سردرد بوجود می آید.)

?معده سرد:
آرزوی طعام بیش از گواریدن باشد (اشتهای زیاد دارد ولی با قدرت گوارشی کم) و طعام (در معده)ترش شود و آروغ ترش بر آرد و طعام های سرد آرزو کند و آن بهتر تواند خورد(غذاهای سرد بهتر می خورد) و از از آن رنجور شود(غذای سرد بیشتر دوست دارد اما بعد از خوردن، معده از آن غذا در رنج افتد).

?معده تر:
تشنگی اندک باشد و چیزهای تر آرزو کند.

?معده خشک :
تشنگی بسیار باشد و اندکی آب او را کفایت باشد و اگر آب بسیار خورد بر وی گران گردد و خوردنی های خشک آرزو کند و بسیاری آن زیان دارد.

?نکته‌مهم:
فرق میان مزاج عارضی و اصلی آن است که صاحب مزاج اصلی چیزها مانند مزاج خویش آرزو کند و صاحب مزاج عارضی چیزها مخالف مزاج آرزو کند مگر روزگاری بر آید و مزاج عارضی همچون مزاج اصلی گردد آنگاه چیزها مانند مزاج آرزو کند.

?اندر شناختن مزاجهای خایه (بیضه):

♻️(علایم مزاج های مختلف تخمدان در زنان نیز شبیهه همین علائم است)

?بیضه گرم:
خداوند(صاحب) خصیه (بیضه) گرم را بر زهار(روی آلت جنسی) و حوالی آن موی بسیار باشد و بسیار جماع باشد (میل به جماع زیاد دارد)و فرزند نرینه(پسر) بسیار آید.

?بیضه سرد :
احوال آن ضد خصیه گرم باشد.

?بیضه تر:
بسیار منی باشد.

?بیضه خشک:
منی سخت(خیلی) غلیظ باشد و زود خواب (خواب جماع) بیند و بر جماع حریص گردد و بسیار فرزند گردد و بر زهار و حوالی آن موی بسیار دارد لیکن زود از کار باز ماند(زود از عمل جماع بعلت ضعف جسمی خسته می شود یعنی توان جنسی او کم است) و اگر الحال (پافشاری)کند سخت زیان دارد.(مزاج او آسیب می بیند)

?بیضه گرم و تر :
منی بسیار باشد و قوام آن تنک(رقیق) باشد و در شهوت جماع بیش از خداوندان (دارندگان)مزاج گرم و خشک باشد لیکن بسیار کردن (بسیار جماع کردن)وی را کمتر زیان دارد و موی بر حوالی زهار به اندازه باشد(یعنی مو معتدل باشد).

?بیضه گرم و خشک:
اندک منی باشد و رقیق و بر جماع حریص بود و موی زهار او اندک بود و بیضه او در غایت کوچک باشد و بیشتر فرزند او به سقط رود.(بعلت شدت گرمی وخشکی منی وبیضه ها)

?بیضه سرد و تر :
دیر بالغ شود و دیر اندر جماع آید و بر جماع حریص نباشد و منی بسیار رقیق باشد یعنی تنک و حوالی زهار از موی خالی باشد و فرزند کم زاید و دختر زاید.

?بیضه سرد و خشک :
اندر همه حالها با مزاج خشک برابر بود مگر آنکه منی غلیظ باشد و اندک باشد.

?عضویت در تنها کانال جامع آموزشی طب ایرانی اسلامی???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg