مصرف عرق بهار نارنج تپش نامنظم قلب اظطراب را از بین میبرد

مصرف عرق بهار نارنج تپش نامنظم قلب ،تشویش و اضطراب را از بین میبرد و افرادی که مشکل اختلال خواب دارند میتوانند پیش از خواب مقداری عرق بهار نارنج با چای مصرف کنند.

مصرف عرق بهار نارنج تپش نامنظم قلب ،تشویش و اضطراب را از بین میبرد و افرادی که مشکل اختلال خواب دارند میتوانند پیش از خواب مقداری عرق بهار نارنج با چای مصرف کنند.