معنای واقعی توحش را در دانمارک ببینید!

معنای واقعی توحش را در دانمارک ببینید! اینجا جهان اول است! جایی که حتی ذبح اسلامی در آن ممنوع است و ادعای حقوق حیوانات را دارند! ببینید و نشر دهید.

معنای واقعی توحش را در دانمارک ببینید!

اینجا جهان اول است! جایی که حتی ذبح اسلامی در آن ممنوع است و ادعای حقوق حیوانات را دارند!
ببینید و نشر دهید.