میانگین مصرف سالانه روغن در جهان

‍ تاریخ:۹۵/۷/۱۲ شماره:۳۱۳۶۸ ۱۲ و در ایران ۲۰ کیلوگرم است، تقریبا تمام روغن های صنعتی در ایران تراریخته است. ???? چه لیبل تراریختگی بزنند و چه نزنند لذا اولا، باید مصرف روغن را به شدت کاهش دهیم و ثانیا بجای این روغن های دستکاری شده ژنتیک از روغن های سالمی مانند ⚡️ ارده کنجد، ⚡️  […]


تاریخ:۹۵/۷/۱۲
شماره:۳۱۳۶۸

۱۲ و در ایران ۲۰ کیلوگرم است،
تقریبا تمام روغن های صنعتی در ایران تراریخته است.
????
چه لیبل تراریختگی بزنند و چه نزنند لذا اولا، باید مصرف روغن را به شدت کاهش دهیم و ثانیا بجای این روغن های دستکاری شده ژنتیک از روغن های سالمی مانند
⚡️ ارده کنجد،
⚡️  کنجد،
⚡️ شحم گاوی،
⚡️زیتون
⚡️و دنبه
استفاده کنیم.
زیبنده ایرانیان نیست که اولین عامل مرگ و میر آنان سکته و گرفتگی قلب و عروق است.
?کانال رسمی استادطالقانی??tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com