نحوه شستشوی گوش از استاد طالقانی

شبی۷قطره در گوش روغن بادام شیرین و ۴ساعت بعد, کیسه آب گرم روی آن گوش بگذارند تامواد اضافی خارج شود و تا ۷روزتکرار شود.

شبی۷قطره در گوش روغن بادام شیرین و ۴ساعت بعد, کیسه آب گرم روی آن گوش بگذارند تامواد اضافی خارج شود و تا ۷روزتکرار شود.