نسخه برای یبوست های ناشی از علل کبدی و قولون ۲

نسخه برای یبوست های ناشی از علل کبدی و قولون ۲ یک مثقال سنا مکی پاک و نرم کرده ، ۲ ل انجیر یزدی ، ۲ل تمر(گوشت تمر) میل نماید   عضویت در کانال نسخه های مجرب اساتید لینک کانال @noskhesonati

نسخه برای یبوست های ناشی از علل کبدی و قولون ۲

یک مثقال سنا مکی پاک و نرم کرده ، ۲ ل انجیر یزدی ، ۲ل تمر(گوشت تمر) میل نماید

 

عضویت در کانال نسخه های مجرب اساتید
لینک کانال
@noskhesonati