نسخه درمانی خلط گلو ازاستاد طالقانی

نسخه درمانی خلط گلو ازاستاد طالقانی: ✅درمان خلط گلو: ۱⃣هلیله سیاه،سیاهدانه،آویشن،تخم گشنیز، به میزان مساوی پودر شده و با۳برابرعسل مخلوط،یک قاشق مرباخوری بعدهروعده غذایی میل کنید. ۲⃣ترک سردیجات،ترشی جات وسرکه داشته باشید،آب بهمراه غذایابعدغذانخورید. ۳⃣رب انارترش راباآب رقیق کرده دردهان غرغره کنیدروزی ۳بار. ۴⃣بمحض غذاخوردن سریع نخوابیدحداقل دوساعت بعدغذا. http://telegram.me/ostadtaleghani

نسخه درمانی خلط گلو ازاستاد طالقانی:

✅درمان خلط گلو:

۱⃣هلیله سیاه،سیاهدانه،آویشن،تخم گشنیز، به میزان مساوی پودر شده و با۳برابرعسل مخلوط،یک قاشق مرباخوری بعدهروعده غذایی میل کنید.

۲⃣ترک سردیجات،ترشی جات وسرکه داشته باشید،آب بهمراه غذایابعدغذانخورید.

۳⃣رب انارترش راباآب رقیق کرده دردهان غرغره کنیدروزی ۳بار.

۴⃣بمحض غذاخوردن سریع نخوابیدحداقل دوساعت بعدغذا.

http://telegram.me/ostadtaleghani