نقش جاذبه ماه بر بدن❗

جاذبه ماه باعث عصبانیت میشود. خصوصا در وسط ماه های قمری! زیرا جاذبه موجب بالا آمدن ترکیبات خون به سطح میشود ومغز را گرم میکندواین گرمی باعث واکنش های تند میشود! ولذا بیشترین تصادفات ,قتل ها,دعواهادرنیمه ماه اتفاق می افتد. وماهم باید دراین روزها غذاهای سرد ,بیشتر مصرف کنیم. شربت آبلیمو و…وافراد سردمزاج هم در […]

جاذبه ماه باعث عصبانیت میشود.
خصوصا در وسط ماه های قمری!
زیرا جاذبه موجب بالا آمدن ترکیبات خون به سطح میشود ومغز را گرم میکندواین گرمی باعث واکنش های تند میشود!
ولذا بیشترین تصادفات ,قتل ها,دعواهادرنیمه ماه اتفاق می افتد. وماهم باید دراین روزها غذاهای سرد ,بیشتر مصرف کنیم.
شربت آبلیمو و…وافراد سردمزاج هم در اوایل ماه قمری و آخرهای ماه!سست وبیحال میشوندواین بخاطر اثرات ماه استو لذا اینها در این روزهاباید گرمی ها رو مصرف کنند.به اینها نمیشود گفت شاداب باش!