هشدار

‍ ☘اگر از زخم معده رنج میبرید شیر نخورید! ❌چرا که به طور موقتی اسید معده را خنثی می سازد ولی متعاقب آن ترشح اسید را افزایش می دهد! ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com


☘اگر از زخم معده رنج میبرید شیر نخورید!
❌چرا که به طور موقتی اسید معده را خنثی می سازد ولی متعاقب آن ترشح اسید را افزایش می دهد!
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com