چارت رنگ ادرار

?هر چه ادرار زردتر، غلبه گرما و حرارت ، در بدن بیشتر است و نیاز به آب و مواد سرد مزاج را بیشتر نشان می دهد. ?منبع:حکیم باشی ?مطلب فوق موردتایید استاد طالقانی است. @Ostadtaleghani ?

?هر چه ادرار زردتر، غلبه گرما و حرارت ، در بدن بیشتر است و نیاز به آب و مواد سرد مزاج را بیشتر نشان می دهد.
?منبع:حکیم باشی
?مطلب فوق موردتایید استاد طالقانی است.
@Ostadtaleghani ?