کتک زدن تنبیه نیست،کیفر است?

کتک زدن تنبیه نیست،کیفر است? کیفربرای مجرم است مجرم کسی است که عاقل وبالغ بوده وباطرح ونقشه قبلی برای رسیدن به مقاصدشخصی به دیگران آسیب برساند آیافرزندان مامجرم اند❓ ? نوردیده ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

کتک زدن تنبیه نیست،کیفر است?

کیفربرای مجرم است

مجرم کسی است که عاقل وبالغ بوده وباطرح ونقشه قبلی برای رسیدن به مقاصدشخصی به دیگران آسیب برساند

آیافرزندان مامجرم اند❓

? نوردیده

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com