بررسی و بیان مکانیسم علمی تاثیر واکسن ها بر سطح زیرسلولی و مزاج جبلی افراد

کلیپ بررسی و بیان مکانیسم علمی تاثیر واکسن ها بر سطح زیرسلولی و مزاج جبلی افراد، توسط استاد طالقانی

🎥 کلیپ بررسی و بیان مکانیسم علمی تاثیر واکسن ها بر سطح زیرسلولی و مزاج جبلی افراد ♻️ برای اولین بار؛ توسط استاد طالقانی   (کلیپ جدید_ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰) 🔸با بیان تلفیقی از دو مکتب طب سنتی و فیزیولوژی سلولی طب نوین 🔻چگونه آدنو ویروس شامپانزه در برخی واکسن ها میتواند در مزاج ذاتی و […]

🎥 کلیپ بررسی و بیان مکانیسم علمی تاثیر واکسن ها بر سطح زیرسلولی و مزاج جبلی افراد
♻️ برای اولین بار؛ توسط استاد طالقانی   (کلیپ جدید_ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰)
🔸با بیان تلفیقی از دو مکتب طب سنتی و فیزیولوژی سلولی طب نوین

🔻چگونه آدنو ویروس شامپانزه در برخی واکسن ها میتواند در مزاج ذاتی و جبلی و ژن های افراد ظهور نماید.

🔻ارتباط میتوکندریها در سلول و نوع مزاج افراد مختلف

🔻چگونگی اثرگذاری واکسن ها بر مزاج جبلی و اثرگذاری آن در سطح ژنتیک

🔻چگونگی اثرگذاری  آر ان ای مسنجر (mRNA) بر سطح زیر سلولی و تغییر مزاج ذاتی اعم از مزاج جسمی، روانی و معنوی افراد

🔻بیان ارتباط تنگاتنگ علمی قوای مختلف طب سنتی (خادمه، مخدومه، غاذیه، نامیه، مصوره، مولده و…) با ژنتیک افراد.

👈بهمراه جلوه های ویژه آموزشی از میتوکندری ،ساختار ژنها، زندگی درون سلولی و… بهمراه توضیحات استاد.

👈دیدن این کلیپ به همه محققین، مدرسین، درمانگران و پژوهشگران عرصه طب سنتی اسلامی پیشنهاد میشود.

🔸حسب اهمیت علمی این کلیپ نشر دهید.