گزیده وکوتاه از استاد طالقانی :(شماره ۳۱۴۱۶)

گزیده و کوتاه از استاد طالقانی: همه مردم ایران زمین باید مدرس ومحقق طب ایرانی اسلامی وگسترش دهنده این طب شریف باشند.هرفردی ولو یک کلمه از این طب میداند آنرا به دیگری منتقل کند.این طب را سینه به سینه منتشرکنید. ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

گزیده و کوتاه از استاد طالقانی:

همه مردم ایران زمین باید مدرس ومحقق طب ایرانی اسلامی وگسترش دهنده این طب شریف باشند.هرفردی ولو یک کلمه از این طب میداند آنرا به دیگری منتقل کند.این طب را سینه به سینه منتشرکنید.
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com