گزیده وکوتاه از استاد طالقانی:

گزیده وکوتاه از استاد طالقانی: ?اساتید وسینه سوختگان عرصه طب ایرانی اسلامی را بزرگ بدارید تا خداوند باب رحمت را به روی همه بگشاید.? ?قومی که حق اساتید را بجانیاورند نبایدانتظار نزول رحمت را داشته باشند. ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com کانال رسمی استاد طالقانی آموزش طب سنتی اسلامی

گزیده وکوتاه از استاد طالقانی:

?اساتید وسینه سوختگان عرصه طب ایرانی اسلامی را بزرگ بدارید تا خداوند باب رحمت را به روی همه بگشاید.?

?قومی که حق اساتید را بجانیاورند نبایدانتظار نزول رحمت را داشته باشند.

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

کانال رسمی استاد طالقانی
آموزش طب سنتی اسلامی