گزیده و کوتاه از استاد طالقانی:

گزیده و کوتاه از استاد طالقانی: تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۲ شماره:۳۱۴۲۶ گوش به فرمان فرامین و سفارشات بزرگان واساتید طب ایرانی اسلامی در عرصه سلامت باشید تا درسایه همدلی و اطاعت شاهد جامعه ای سالم باشیم. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani

گزیده و کوتاه از استاد طالقانی:

تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۲

شماره:۳۱۴۲۶

گوش به فرمان فرامین و سفارشات بزرگان واساتید طب ایرانی اسلامی در عرصه سلامت باشید تا درسایه همدلی و اطاعت شاهد جامعه ای سالم باشیم.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani