گزیده و کوتاه از استاد طالقانی:

گزیده و کوتاه از استاد طالقانی: تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۳ شماره:۳۱۴۳۰ ?دشمن در عرصه سلامت با تعقیب جنگ بیولوژیک در صدد قتل عام وکاهش نسل مسلمین است.? هوشیار باشیم. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

گزیده و کوتاه از استاد طالقانی:

تاریخ:۱۳۹۵/۸/۲۳

شماره:۳۱۴۳۰

?دشمن در عرصه سلامت با تعقیب جنگ بیولوژیک در صدد قتل عام وکاهش نسل مسلمین است.?

هوشیار باشیم.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com