گزیده و کوتاه از استاد طالقانی

گاه وهوشیار باشید که مروجات اختلاف بین طب ایرانی،سنتی واسلامی هدفی جز گل آلود کردن آب و صید طعمه های خود ندارند. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا با دقت نظر دریابید چه گروهها وافرادی از این اختلافات سود میبرند!

گاه وهوشیار باشید که مروجات اختلاف بین طب ایرانی،سنتی واسلامی هدفی جز گل آلود کردن آب و صید طعمه های خود ندارند.
واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا
با دقت نظر دریابید چه گروهها وافرادی از این اختلافات سود میبرند!