گزینشی از سخنان استاد خیر اندیش در جلسه ۶ساعته دیشب با اساتید طب سنتی(شماره ۳۰۹۳)

گزینشی ازسخنان استادخیراندیش درجلسه ۶ ساعته دیشب بااساتیدطب سنتی تاریخ :۹۵/۲/۱۴ شماره :۳۰۹۳ از جمله استادصیادی-دکترکردافشاری-دکترآقارفیعی-دکترزنده دل-دکترعزیزخانی-استادتاجبخش و….: ???????? ?*ما بجز سهم برای طب سنتی در درمان کشور راضی نخواهیم شد،ما سهممان را میخواهیم. ?*درتمام ۲۸ باری که به دادگاه رفته ام پیروز شده ام بجز۲دادگاه که وکیل گرفتم! ?*وزیر را براساس قانون محاکمه خواهم […]

گزینشی ازسخنان استادخیراندیش درجلسه ۶ ساعته دیشب بااساتیدطب سنتی

تاریخ :۹۵/۲/۱۴
شماره :۳۰۹۳

از جمله استادصیادی-دکترکردافشاری-دکترآقارفیعی-دکترزنده دل-دکترعزیزخانی-استادتاجبخش و….:
????????
?*ما بجز سهم برای طب سنتی در درمان کشور راضی نخواهیم شد،ما سهممان را میخواهیم.
?*درتمام ۲۸ باری که به دادگاه رفته ام پیروز شده ام بجز۲دادگاه که وکیل گرفتم!
?*وزیر را براساس قانون محاکمه خواهم کرد.
?*ازاین به بعد نوبت محاکمه من است.
?*من با انگیزه سیاسی وارد طب شده ام برای دگرگون کردن نظام طب.
?*به اندازه ذره ای از بابت پلمپ نگران نیستم،ازاول هرچقدر جلوی ما را گرفتند جلوتر رفته ایم.
?*وقتی گاردین ازطب سنتی ایران تبلیغ کرد منتظرسیلی قویتری بودم،پلمپ که چیزی نیست!
?*چون فهم ندارید اینکار را کردید؛اگرگوش کردید و قبول نکردید مغرض هستید،اگربگویید نمی فهمید دروغ میگویید،این برخوردشما خصمانه است.
?*شما همان منافقینی هستید که دفتر مرا منفجر کردید؛اگرنیستید ثابت کنید.
?*فقط ۳ تاکاغذ ازشما برای مجوز دانشگاه-درمانگاه و بیمارستان میخواهم،نه امکانات و بودجه و….
?*اگر جواز بیمارستان ندهید روزه سکوت خواهم گرفت.
ای علما،ای مسئولین،ای پزشکان،ای شیمیایی ها و…اظهار کنید که ازطریق طب سنتی درمان شده اید.
?*من استراتژی دارم و میدانم کی؟کجا؟ چکاری را انجام دهم؛ولی نمیگویم.
?*و…..

https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ